Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych prac kontrolnych oceny pozytywne. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, zobowiązany jest wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną. Słuchacz może otrzymać ocenę negatywną z semestralnego egzaminu pisemnego z przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i matematyki, i być dopuszczony do semestralnego egzaminu ustnego. Klasyfikacyjna ocena semestralna z języka polskiego, języka obcego i matematyki uwzględnia oceny z poszczególnych części egzaminu.

Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy zdaje się ustnie.