Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

80 godzin koszt 600 zł (od uczestnika)

Ramowy program kursu

 

Lp.

 

Przedmiot

Liczba godzin

Razem

wykłady

Ćwiczenia

I.

Podstawy pedagogiki

15

6

9

II.

Podstawy psychologii

15

8

7

III.

Metodyka nauczania

40

18

22

IV.

Praktyka metodyczna

10

-

10

RAZEM

80

32

48

Wymagania dla uczestników kursu
  • ukończony 18 rok życia
  • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać
Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:
  • ukończony 18 rok życia
  • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są z zakresu jednej kwalifikacji. Godzinowy wymiar kursu jest równy minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zapisze się na kurs, a posiada np. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski czy świadectwo ukończenia liceum profilowanego, nie będzie musiała powtarzać zajęć, które zaliczyła na poprzednim etapie edukacji. Dla takich osób przewiduje się możliwość uzyskania zwolnienia z zajęć dotyczących zaliczonych już wcześniej treści lub efektów kształcenia.

Kursy umiejętności zawodowych

Minimalna liczba godzin kształcenia uzależniona jest od programu kursu. Inny jest wymiar godzin na kursie obejmującym jedną z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, inny na kursie, którego przedmiotem są efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, i jeszcze inny dla adeptów kursu obejmującego efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez Centrum – uzyskanie zaliczenia będzie warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Kursy kompetencji ogólnych

Kursy kompetencji ogólnych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalny wymiar kształcenia na tym kursie wynosi 30 godzin. Formę zaliczania kursu ustala Centrum. Uzyskanie zaliczenia jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Inne kursy

Pozaszkolne kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami pracy. Osoba, która ukończy kurs, otrzyma zaświadczenie potwierdzające ten fakt.