Gamma Szkoły Gamma Szkoły

W ramach projektu KWALIFIKACJE KLUCZEM DO SUKCESU III można zdawać egzaminy: sprawdzające, czeladnicze lub mistrzowskie.

Zawody: kucharz, cukiernik, piekarz, ślusarz, operator obrabiarek, monter, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromonter, elektryk, mechanik, lakiernik, blacharz, elektromechanik, elektronik, stolarz, cieśla, monter instalacji sanitarnych, glazurnik, ogólnobudowlany, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, murarz, kosmetyczka.

Egzamin sprawdzający - dla osób, które ukończyły kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych, wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin oraz posiadają zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Czeladnik - musi posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej i co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu lub posiadać świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem lub posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie sprawdzającym oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu.

Mistrz - musi posiadać świadectwo ponadgimnazjalne albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędne w zawodzie, w którym zdaje egzamin. A także: ma 6-letni okres wykonywania zawodu albo co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu i tytuł czeladnika (3 lata po uzyskaniu tytułu czeladnika) lub posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu.